REGULAMIN PROGRAMU WIARYGODNA FIRMA

§ 1 (Definicje)

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie organizowanym przez Wiarygodną Firmę Sp. z o.o.

2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a. Organizator Programu – Wiarygodna Firma Sp. z o.o. z siedzibą w: ul.  Żmigrodzka 81-83, Wrocław 51-130., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000451075, kapitał zakładowy 212.000 zł w całości opłacony.

b. Uczestnik Programu lub Uczestnik – osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zakwalifikowane do Programu po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, i które nie zostały wykluczone z Programu.

c. Program Wiarygodna Firma lub Program – program promocji podmiotów gospodarczych, które terminowo regulują zobowiązania pieniężne wobec swoich kontrahentów, instytucji publicznych i pracowników oraz działają na rzecz transparentności obrotu gospodarczego.

d. Podmiot ubiegający się o uczestnictwo w Programie lub Podmiot – osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, która spełniła łącznie warunki przewidziane w § 4 niniejszego Regulaminu.

e. Certyfikat Wiarygodnej Firmy lub Certyfikat – certyfikat przyznany przez Organizatora Programu, potwierdzający rzetelność, uczciwość i profesjonalizm w relacjach gospodarczych oraz w stosunku do konsumentów, pracowników i współpracowników. Certyfikat potwierdza uczestnictwo w Programie w okresie jego ważności, która można sprawdzić na stronie internetowej Programu

f. Kodeks Dobrych Praktyk – zbiór zasad etycznych i moralnych, którym powinien kierować się Uczestnik Programu, dostępny na stronie internetowej www.wiarygodna-firma.com.pl oraz w siedzibie Organizatora Programu.

g. Deklaracja Uczestnictwa w Programie Wiarygodna Firma lub Formularz – umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Organizatorem Programu a podmiotem ubiegającym się o uczestnictwo w Programie na warunkach określonych w Regulaminie, regulująca sposób i zakres uczestnictwa w Programie.

h. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Wiarygodna Firma, dostępny na stronie internetowej
www.wiarygodna-firma.com.pl oraz w siedzibie Organizatora Programu.

i. Baner Programu – standardowy wzór baneru informującego o udziale w Programie przez danego Uczestnika Programu, zamieszczany przez Uczestnika Programu na swojej stronie internetowej, który przekierowuje do Wizytówki Uczestnika Programu.

j. Wizytówka – podstrona internetowa utworzona i utrzymywana przez Wiarygodną Firmę Sp. z o.o. na rzecz Uczestnika Programu, która zawiera dane udostępnione przez niego na potrzeby Programu, tj.:

 • pełna nazwa firmy,
 • adres siedziby firmy,
 • numer nadanego Certyfikatu,
 • adres strony internetowej,
 • numer telefonu,
 • adres email,
 • logo,
 • słowa klucze charakteryzujące firmę,
 • opis działalności firmy.

k. Partner Programu – podmiot, który współpracuje z Wiarygodną Firmą Sp. z o.o. przy realizacji Programu, a także taki, który popiera jego inicjatywę i misję.

m. Link – link, który przekierowuje do Wizytówki Uczestnika Programu oraz standardowy wzór zapisu graficznego tego Linku wraz z informacją o udziale w Programie, zamieszczany w automatycznie przyłączanym podpisie w poczcie elektronicznej Uczestnika Programu.

n. CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

o. KRS – Krajowy Rejestr Sądowy.

p. GUS – Główny Urząd Statystyczny.

r. PFW – Powszechny Fundusz Wierzytelności Sp. z o.o. pełniący funkcję Partnera Programu Wiarygodna Firma.

s. Umowa – rozumie się przez to Deklarację Uczestnictwa w Programie Wiarygodna Firma oraz Regulamin Programu, które razem obligatoryjnie stanowią i poświadczają fakt przystąpienia do Programu Wiarygodna Firma.

§ 2 (Cel Programu)

Celem Programu Wiarygodna Firma jest:

 • promocja rzetelności płatniczej i transparentności w obrocie gospodarczym oraz stosowania wysokich standardów etycznych przez Uczestników Programu
 • wspieranie rozwoju Uczestników Programu poprzez promocję ich pozytywnego wizerunku wynikającego z uczestnictwa w Programie, umożliwienie budowania wartości marki prowadzonej przez Uczestników działalności gospodarczej
 • promocja zasad etycznych i moralnych określonych w Kodeksie Dobrych Praktyk Programu Wiarygodna Firma.

 

§ 3 (Korzyści wynikające z Programu)

1. Uczestnictwo w Programie Wiarygodna Firma umożliwia:

1.a. uzyskanie Certyfikatu wystawianego przez Organizatora Programu,

1.b. promocję firmy Uczestnika Programu poprzez publikowanie Wizytówki na stronie www Organizatora Programu wraz z informacjami o Uczestniku,

1.c. dostęp do produktów i usług Partnerów Programu w ramach oferty limitowanej przeznaczonej wyłącznie dla Uczestników Programu,

1.d. materiały marketingowe promujące pozytywny wizerunek wynikający z uczestnictwa w Programie.

2. Szczegółowy opis udostępnianych narzędzi marketingowych, promocji i rabatów przyznawanych przez Partnerów Programu znajduje się w Tabeli Pakietów i Opłat zamieszczonej w Deklaracji przystąpienia do Programu oraz na stronie www Organizatora Programu.

§ 4 (Kwalifikacja do Programu)

1. Warunkiem zakwalifikowania do Programu Wiarygodna Firma jest spełnienie łącznie następujących warunków:

a. Wypełnienie oraz podpisanie Deklaracji Uczestnictwa w Programie Wiarygodna Firma. Przesłanie jej wraz z zaakceptowanym Regulaminem pocztą na adres Organizatora Programu lub dostarczenie wspomnianych dokumentów na adres skrzynki mailowej wskazanej przez Pracownika Organizatora Programu

b. Do Deklaracji określonej w § 4 ust. 1 a, Uczestnik Programu przesyła w formie e-mail lub faksem następujących dokumentów:

– w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:, wypis z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, dowód nadania numeru NIP, dowód nadania numeru REGON.

– w przypadku spółki cywilnej: wypis z centralnej ewidencji działalności gospodarczej/KRS, umowa spółki, dowód nadania numeru NIP, dowód nadania numeru REGON.

– w przypadku spółki z o.o., akcyjnej, jawnej, komandytowej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej, spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń: wypis z KRS, dowód nadania numeru NIP, dowód nadania numeru REGON.

2. Podmiot ubiegający się o uczestnictwo w Programie zawiera Umowę osobiście lub przez należycie umocowanego przedstawiciela (reprezentanta) która wykazana jest na podstawie dokumentów określonych w § 4 ust 1. B,

3. W przypadku braku dokumentów o których mowa w § 4 ust 1. b, Organizator Programu uzyska ww dokumenty z odpowiednich jednostek. Jednocześnie Uczestnik program zobligowany jest dokonac zwrotu kosztów uzyskania dokumentów rejestracyjnych w wysokości 40 zł + VAT

4. W przypadku zawierania Umowy za pośrednictwem Partnera upoważnionego przez Organizatora Programu do zawarcia Umowy, Umowa zostaje zawarta z osobą, która poda aktualne dane niezbędne do zawarcia Umowy oraz okaże ważne dokumenty, o których mowa w § 4, ust. 1, lit. b.

5. Pełnomocnictwo do zawarcia Umowy powinno być sporządzone w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie.

6. Przy zawarciu Umowy Organizator Programu dostarczy Podmiotowi ubiegającemu się o uczestnictwo w Programie Regulamin Programu oraz Tabelę Pakietów i Opłat. Regulamin Programu dostępny jest również na stronie internetowej www.wiarygodna-firma.com.pl.

7. Podmiot ubiegający się o uczestnictwo w Programie ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność danych przesłanych Organizatorowi Programu. Organizator Programu Wiarygodna Firma zastrzega sobie jednak prawo do odmowy zawarcia Umowy w przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w § 4, ust. 1, lit. b. lub przedstawienia dokumentów, których autentyczność budzi uzasadnione wątpliwości, a także podania przez Podmiot ubiegający się o uczestnictwo w Programie błędnych lub nieaktualnych danych przy zawarciu Umowy.

§ 5 (Weryfikacja)

1. Uczestnikiem Programu może zostać osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, która po zakwalifikowaniu do Programu:
a. uzyskała pozytywną ocenę w trzystopniowym procesie weryfikacji, o którym mowa w § 5 ust.2,

b. akceptuje i zobowiązuje się stosować postanowienia Kodeksu Dobrych Praktyk,

c. zobowiązała się do zamieszczenia Banera Programu na swoich stronach internetowych (o ile je posiada) oraz załączania Linku w swoim podpisie dołączanym do treści korespondencji elektronicznej,

d. terminowo reguluje wszelkie zobowiązania finansowe wobec Organizatora Programu wynikające z Deklaracji Uczestnictwa w Programie.

2. Trzystopniowy proces weryfikacji, o którym mowa w § 5 ust.1, lit. a, przebiega w następujący sposób:

a. I stopień obejmuje sprawdzenie pod kątem zgodności danych rejestrowych przesłanych przez Podmiot ubiegający się o uczestnictwo w Programie z danymi w CEIDG/KRS, oraz weryfikacji danych z dokumentów NIP i REGON w GUS.

b. II stopień obejmuje sprawdzenie statusu aktywności działalności gospodarczej weryfikowanego Podmiotu. Weryfikacja Podmiotu jest przeprowadzana w takich źródłach jak: CEIDG/KRS, Monitor Sądowy i Gospodarczy, GUS.

c. III stopień obejmuje weryfikację Podmiotu pod względem regulowania należności w terminie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej poprzez sprawdzenie:

 • baz biur informacji gospodarczych,
 • rejestru Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich,
 • baz giełd wierzytelności,
 • Rejestru Dłużników Niewypłacalnych przy KRS,
 • bazy dłużników PFW.

3. Weryfikacja do Programu jest bezpłatna.

4. Po zakończeniu procesu weryfikacji, Podmiot ubiegający się o uczestnictwo w Programie zostanie niezwłocznie poinformowany drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu się do uczestnictwa w Programie Wiarygodna Firma. W przypadku pozytywnej decyzji Uczestnikowi Programu zostaje nadana licencja na korzystanie z logotypu Wiarygodnej Firmy oraz Certyfikat.

5. Certyfikat Wiarygodnej Firmy Uczestnik Programu otrzymuje w formie elektronicznej. Certyfikat w ozdobnej ramie Uczestnik otrzyma w przypadku wybrania dodatkowej opcji zakupu takiego certyfikatu zgodnie z Tabelą Pakietów i Opłat.

6. Uczestnik Programu jest uprawniony do posługiwania się materiałami i korzystania ze świadczeń określonych w wybranym przez Uczestnika Pakiecie wyłącznie przez okres uczestnictwa w Programie oraz w okresie ważności Certyfikatu, o którym mowa powyżej.

§ 6 (Wizytówka)

Po przystąpieniu do Programu Uczestnik otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail do wypełnienia formularz zawierający dane jego firmy w celu przygotowania Wizytówki publikowanej na stronie internetowej www.wiarygodna-firma. com.pl.

Po otrzymaniu formularza, Organizator Programu przygotowuje Wizytówkę, którą następnie umieszcza na stronie internetowej Programu.
Informacje publikowane w Wizytówce są zgodne z danymi wskazanymi przez Uczestnika Programu, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i aktualność informacji.

Wiarygodna Firma Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo jednostronnej odmowy lub wstrzymania emisji tekstu w Wizytówce Uczestnika Programu bez podania przyczyny, zwłaszcza w sytuacjach gdzie zachodzi uzasadnione podejrzenie, że forma i treść jest sprzeczna z prawem lub przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

Wszelkie informacje dotyczące produktów lub usług zamieszczane w wizytówce, a w szczególności dane dotyczące pochodzenia towaru, producenta, powinny być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać klienta w błąd.

Wiarygodna Firma Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Uczestnika Programu w konsekwencji skorzystania z jego oferty. Sytuacja, o której mowa w zdaniu poprzednim dotyczy również odmowy dostarczenia klientowi towaru przez Uczestnika Programu oraz odmowy wykonania usług.

W czasie trwania Programu Uczestnik zobowiązuje się do informowania Organizatora Programu o zmianie informacji określających dane Uczestnika.

Uczestnik w każdym czasie może dokonać zmiany treści czy innych publikowanych elementów (zdjęcia, logo, film) w Wizytówce poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: biuro@wiarygodna-firma.com.

§ 7 (Wykluczenie z Programu)

1. Uczestnik Programu może zostać wykluczony z Programu Wiarygodna Firma jeżeli:

 • zostanie postawiony w stan likwidacji lub zostanie wszczęte w stosunku do niego postępowanie upadłościowe,
 • zawiesi działalność gospodarczą,
 • narusza postanowienia Kodeksu Dobrych Praktyk, w tym nieterminowo reguluje zobowiązania wobec swoich kontrahentów, instytucji publicznych, pracowników itp.,
 • narusza postanowienia Regulaminu.

2. W przypadku wykluczenia Uczestnika Programu z Programu Wiarygodna Firma traci on prawo do korzystania z materiałów otrzymanych przez Organizatora Programu w tym prawo do korzystania z logotypu Wiarygodnej Firmy i Certyfikatu oraz korzystania z zaoferowanych świadczeń i usług oraz zobowiązany jest usunąć wszelkie informacje, materiały graficzne ze strony internetowej oraz z jakichkolwiek innych miejsc w których zostały umieszczone, a kojarzące się Programem Wiarygodna Firma.

3. O wykluczeniu z Programu, Uczestnik Programu zostanie poinformowany decyzją wysłaną w formie pisemnej. Uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi.

4. Wykluczony Uczestnik Programu może się powtórnie ubiegać o przystąpienie do Programu po upływie 12 miesięcy i po spełnieniu warunków, o których mowa w § 4 i § 5 ust. 1 i 2 Regulaminu.

5. Osoby niebędące Uczestnikami Programu mają możliwość zgłaszania na adres e-mail: biuro@wiarygodna-firma.com lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Programu uwag i zastrzeżeń dotyczących Uczestników w kontekście spełniania przez nich warunków wymaganych do uczestnictwa w Programie, w szczególności w zakresie terminowego regulowania zobowiązań.

6. Po otrzymaniu uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Organizator zwróci się do danego Uczestnika o złożenie stosownych wyjaśnień.
7. Uzasadnione w opinii Organizatora Programu zgłoszenia mogą stanowić podstawę do wykluczenia z Programu Wiarygodna Firma.
usług oferowanych przez Partnerów Programu Wiarygodna Firma.

§ 8 (Zgody na przetwarzanie danych osobowych)

1. Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie danych dotyczących przedsiębiorstwa w szczególności takich jak: pełna i skrócona nazwa firmy, adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej, numer w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej, numer organu rejestrowego, przedmiot działalności, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, logo firmy w celach marketingowych i informacyjnych oraz umieszczenie ich na stronie internetowej www.wiarygodna-firma.com.pl.

2. Osoba fizyczna upoważniona do reprezentowania Uczestnika Programu wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie jej wizerunku w postaci zdjęć oraz w prezentacji multimedialnej (film) zamieszczonych w Wizytówce.

3. Uczestnikom Programu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Wszelkie pytania, zgłoszenia, zmiany, wykreślenia swoich danych Uczestnik Programu może zgłaszać drogą elektroniczną na adres biuro@wiarygodna-firma.com.

4. Uczestnik Programu wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej informacji handlowych na temat usług oferowanych przez Partnerów Programu Wiarygodna Firma.

§ 9 (Reklamacje)

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu powinny być kierowane na piśmie pod adresem: Wiarygodna Firma Sp. z o.o., ul.  Żmigrodzka 81-83, Wrocław 51-130..

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania osoba składająca reklamację zostanie poinformowana listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Uczestnik Programu wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej Magazynu Wiarygodna Firma (newsletter), Info-Serwisu Prawnego oraz informacji handlowych na temat usług oferowanych przez Partnerów Programu.

§ 10 (Zapisy końcowe)

1. Biorąc udział w Programie, Uczestnik Programu wyraża zgodę na stosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych przez Uczestników Programu. O zmianie Regulaminu Organizator Programu poinformuje na stronie internetowej www.wiarygodna-firma.com.pl. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania. Jeżeli Organizator Programu otrzyma od Uczestnika przed upływem terminu wyżej wskazanego pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego regulaminu, umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

3. Czas funkcjonowania Uczestnika w Programie reguluje Umowa, o której mowa w §1, ust.2, lit. s.

4. W przypadku braku umowy, o której mowa w §1, ust.2, lit. s okres uczestnictwa w Programie Wiarygodna Firma i korzystania z wybranego pakietu wynosi 12 miesięcy, przy czym po upływie okresu 12 miesięcy liczonych od daty certyfikacji przekształca się w umowę zawartą na czas nieokreślony, chyba że Uczestnik programu na 30 dni przed upływem okresu, na który umowa została zawarta, zawiadomi Organizatora Programu na piśmie, że nie zamierza kontynuować uczestnictwa w Programie. Uczestnik składa rezygnację na adres: Wiarygodna Firma Sp. z o.o., ul.  Żmigrodzka 81-83, Wrocław 51-130.

5. Uczestnik Programu nie może bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Organizatora Programu pod rygorem nieważności przenieść praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Programie.

6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa.

7. Wszelkie spory wynikłe z umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem Programu a Organizatorem Programu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Organizatora Programu.

Menu